Programy

Doktorat wdrożeniowy

Opublikowano: 08.02.2018

Konkurs ogłaszany jest raz w  roku przez Ministra właściwego do spraw nauki.

W konkursie można ubiegać się o środki finansowe na prowadzenie stacjonarnych studiów doktoranckich rozpoczynających się w roku akademickim 2018/2019, na których kształcenie będzie odbywało się we współpracy z pracodawcą doktoranta.

Miesięczna kwota stypendium doktoranckiego dla jednego doktoranta: 2.450,00 zł.

 

Terminy składania wniosków:  60 dni od dnia ogłoszenia konkursu w  Biuletynie Informacji Publicznej na stronie MNiSW.

Terminy rozliczania wniosków: 

do 5 października 2018 r. -raport roczny

31 października ostatniego roku realizacji zadania- raport końcowy.