Stypendia dla wybitnych młodych naukowców

Informacje ogólne:

Stypendia przeznaczone są dla młodych badaczy zatrudnionych w ramach stosunku pracy w polskich jednostkach prowadzących działalność naukową. Stanowią one nagrodę za osiągnięcia naukowo-badawcze. Warunkiem, jaki muszą spełnić kandydaci, jest kontynuowanie pracy naukowej przez okres finansowania (3 lata).

O programie:

Stypendia przyznawane są maksymalnie na okres 3 lat. Wnioski należy kierować do MNiSW. Wnioski składają jednostki naukowe zatrudniające kandydatów do stypendium. Ocenie podlegają m.in.: dorobek naukowy kandydata, poziom prowadzonych badań, nagrody czy udział w projektach międzynarodowych. Młodzi naukowcy sami decydują o tym, na co przeznaczą stypendium.

Stypendia są przyznawane przez ministra właściwego do spraw nauki corocznie, na podstawie złożonych wniosków, w drodze konkursu.

Do wniosku o przyznanie stypendium dla wybitnych młodych naukowców dołącza się:

  • opinię o kandydacie do tego stypendium wyrażoną przez radę jednostki naukowej, 
  • może być dołączona również opinia opiekuna naukowego o kandydacie do stypendium

Kryteria oceny:

Oceny wniosków dokonuje zespół powołany przez ministra właściwego do spraw nauki.  Przy ocenie wniosków zespół bierze pod uwagę osiągnięcia naukowe kandydata w okresie ostatnich 4 lat przed zgłoszeniem wniosku.

Zespół ocenia wnioski w poszczególnych obszarach wiedzy, uwzględniając następujące kryteria:

1) dorobek naukowy kandydata do stypendium, obejmujący w szczególności publikacje w czasopismach naukowych, monografie, udział w realizacji projektów badawczych, osiągnięcia w zakresie zastosowań praktycznych badań naukowych lub prac rozwojowych, w tym zgłoszenia patentowe, uzyskane patenty, a także inne formy wdrożenia wyników badań naukowych lub prac rozwojowych;

2) znaczenie prowadzonych badań dla realizacji celów polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa oraz stopień, w jakim prowadzone badania stanowią istotny wkład w rozwój dyscypliny bądź dyscyplin naukowych, związanych z obszarami zainteresowań badawczych kandydata do stypendium;

3) udział kandydata do stypendium w realizacji projektów międzynarodowych, w tym projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej, udział w stażach i stypendiach zagranicznych lub udział w upowszechnianiu wiedzy o dziedzictwie narodowym;

4) inne osiągnięcia kandydata do stypendium, w tym nagrody i wyróżnienia krajowe i zagraniczne.

Wysokość grantu:

Kwota stypendium uzależniona jest od wysokości minimalnej miesięcznej stawki wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego dla stanowiska profesora zwyczajnego zatrudnionego w uczelni publicznej, a więc co roku jest inna. W roku 2018 stypendium wynosi 5390 zł.

Termin składania wniosków: co roku od 2 stycznia do 31 marca.  Okres realizacji: 36 miesięcy.

Termin rozliczenia wniosków: 60 dni od daty zakończenia finansowania stypendium Uczelnia przekazuje MNiSW informację o łącznej wysokości przekazanych przez Uczelnię stypendyście środków.