Grant rektorski dla kół naukowych

Informacje ogólne:

Granty rektorskie dla kół naukowych wpisanych do rejestru uczelnianych organizacji studenckich i doktoranckich Politechniki Warszawskiej finansowane są z rezerwy Rektora.

Dla jednego koła naukowego przewidziany jest jeden grant.

Środki przyznane na grant rektorski mogą być wykorzystane tylko na dofinansowanie realizowanego grantu (np. na zakup materiałów, oprogramowanie do 3,5 tys. zł) bez wydatków na wynagrodzenia i zakup środków trwałych. Wartość usług zewnętrznych  nie może przekraczać 20% kwoty przyznanej na grant.

Wnioski opiniuje Rektorska Komisja ds. Nauki i Aparatury Naukowo-Badawczej.

Warunkiem rozpoczęcia realizacji grantu jest podpisanie Porozumienia przez Prorektora ds. Nauki.

Odbioru wyników realizacji grantu dokonuje komisja powołana przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej, w skład której wchodzi przedstawiciel Rektorskiej Komisji ds. Nauki i Aparatury Naukowo-Badawczej. Komisja sporządza protokół oceny i odbioru grantu w 2 egz. uwzględniając:

  • Sprawozdanie merytoryczne kierownika projektu;
  • Wyniki uzyskane przy realizacji projektu;
  • Rozliczenie poniesionych wydatków.

  

Termin składania wniosków: 22 marca 2019 do Zespołu ds. Nauki.

Termin rozliczenia grantu: do 31 grudnia danego roku.

Protokół oceny i odbioru grantu zostaje przekazany do 31 stycznia 2020 r. do Zespołu ds. Nauki. Drugi egzemplarz protokołu wraz z rozliczeniem poniesionych wydatków oraz sprawozdaniem merytorycznym kierownika grantu pozostaje w jednostce, w której realizowany jest grant.

 

Wykaz grantów rektorskich dla kół naukowych realizowanych w PW w 2017 r. (.pdf)