Uruchomienie II edycji programu Doktorat wdrożeniowy

W konkursie może wziąć udział podstawowa jednostka organizacyjna uczelni posiadająca kategorię naukową A+ lub A, prowadząca studia doktoranckie oraz udokumentowaną i systematyczną współpracę z przedsiębiorcami lub innymi podmiotami w zakresie działalności badawczo – rozwojowej.

Wnioskodawca może zgłosić do udziału w programie osobę przyjętą na stacjonarne studia doktoranckie rozpoczynające się w roku akademickim 2018/19, która jest lub zostanie zatrudniona
w pełnym wymiarze czasu pracy przez przedsiębiorcę lub inny podmiot, który wyraził zgodę na jej udział w studiach doktoranckich w ramach programu.

W konkursie można ubiegać się o środki finansowe przeznaczone na: dofinansowanie kosztów wykorzystania infrastruktury badawczej (roczna kwota/jeden doktorant: 12 m-cy x 2.450,00 zł x współczynnik kosztochłonności x 15%), finansowanie stypendium doktoranckiego (2.450,00 zł x 48 m-cy).

Wnioski o udział w konkursie składa się w systemie OSF w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 maja 2018r. Przed wysłaniem wniosku „wydruk roboczy” wraz z podpisaną
i opieczętowaną częścią A załącznika Nr 1 do rozporządzenia regulującego założenia programu należy złożyć w Zespole ds. Nauki do dnia 21 maja 2018r.