Stypendia dla Wybitnych Młodych Naukowców 2019- II termin

   Na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców (Dz.U. 2019 poz. 658), przyznawane są przez Ministra stypendia dla wybitnych młodych naukowców. Stypendium ministra dla wybitnych młodych naukowców może otrzymać młody naukowiec wykazujący się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej.

            Młodym naukowcem jest osoba prowadząca działalność naukową, która:

  • jest doktorantem lub nauczycielem akademickim – i nie posiada stopnia doktora albo
  • posiada stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat, i jest zatrudniona w uczelni.

Przy ocenie wniosków o przyznanie stypendiów dla młodych naukowców bierze się pod uwagę osiągnięcia uzyskane w okresie czterech lat poprzedzających rok złożenia wniosku. Wniosek o przyznanie stypendium należy utworzyć w systemie OSF, a następnie przesłać w formacie PDF na adres e-mail: Malgorzata.Jankowska@pw.edu.pl; lub  Hubert.Wojno@pw.edu.pl oraz złożyć w wersji papierowej (wraz z podpisem kandydata do stypendium i parafą Kierownika jednostki organizacyjnej) do Zespołu ds. Nauki do dnia 30 listopada 2019 roku ( II termin).

               Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć dokumenty potwierdzające uzyskanie znaczących osiągnięć w działalności naukowej oraz oświadczenie młodego naukowca potwierdzające, że informacje zawarte w części C wniosku są zgodne ze stanem faktycznym, a także oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych.

Pomoc przy wypełnianiu wniosku w systemie OSF można uzyskać w Zespole ds. Nauki, tel.: (22) 234 5833, (22) 234 6446.

Szczegółowe informacje: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców (Dz.U. 2019 poz. 658); https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-dla-wybitnych-mlodych-naukowcow-w-2019-r

Źródło: https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-dla-wybitnych-mlodych-naukowcow-w-2019-r