Aktualizacja PMDIB

1 października 2018 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r ‒ Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669). Zgodnie z przepisami wprowadzającymi tę ustawę z dniem jej wejścia w życie traci moc ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87).

Planowany termin ogłoszenia naboru nowych wniosków oraz kwestionariuszy ewaluacyjnych to początek listopada.

Przewidywany termin ogłoszenia wyników procesu aktualizacji Polskiej Mapy Infrastruktury Badawczej to I kwartał 2019 r.